Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Energetische praktijk Sparkles & Spirits

 

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van Energetische praktijk Sparkles & Spirits

Inschrijving training, workshop, coaching traject, behandeling, membership en consulten

 

Bij aanmelding per e-mail, aanschaf via de webshop (aanbod pagina en healing membership pagina) of telefoon wordt er (impliciet) vanuit gegaan dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de cookieverklaring.

Betalingsvoorwaarden

 

De kosten voor coaching traject, training, behandeling, of consult worden, voordat de eerste sessie of bijeenkomst plaats vindt, voldaan middels een eenmalige betaling of termijnbetaling. Aan een termijnbetaling zijn administratiekosten verbonden, deze zijn verwerkt in het termijnbedrag.

Healing membership

 

Met de aanmelding voor een healing membership geef je toestemming voor een doorlopende incasso per maand, tot wederopzegging. Deelname is de eerste maand gratis. Het membership is maandelijks opzegbaar. Mocht je onverhoopt het membership willen annuleren stuur dan een mail naar members@sparklesandspirits.nl.

Annuleren behandeling of (coaching)consult

 

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 24 uur voor de sessie, alleen telefonisch.
Als een annulering/wijziging binnen 24 uur voor de sessie wordt gemeld vindt 50% restitutie plaats van het behandel- of (coaching)consult. Indien korter dan 12 uur voor de sessie wordt geannuleerd vindt geen restitutie plaats.

Verzetten afspraken behandeling en (coaching)consult

 

Energetische praktijk Sparkles & Spirits behoudt zich het recht voor om, mocht daar onverhoopt reden toe zijn, een afspraak voor behandeling of (coaching)consult te verplaatsen.

Annuleren training of workhop

 

Kosteloos annuleren kan tot één week voorafgaand aan de training of workshop. Indien een annulering niet voor deze termijn is gemeld zal geen restitutie van de trainings- of workshopkosten plaatsvinden. Energetische praktijk Sparkles & Spirits biedt de mogelijkheid om een plaatsvervanger te sturen.

Inningskosten

 

Alle door Energetische praktijk Sparkles & Spirits te maken kosten voor inning van achterstallige betalingen zijn voor rekening van de client/participant.

Copyright en eigendomsrechten van het trainings- en begeleidingsmateriaal

 

De copyright en eigendomsrechten van het materiaal dat verstrekt wordt tijdens training, workshop, coaching traject of via de webshop, ligt bij Energetische praktijk Sparkles & Spirits. Het is verboden om dit materiaal en de geluidsbestanden in zijn geheel of gedeeltelijk over te nemen, ter inzage aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen en/of te verkopen.

Aansprakelijkheid

 

De adviezen, coaching en behandeling door Energetische praktijk Sparkles & Spirits vervangen nooit de diagnose van een (huis)arts of specialist.
De cliënt/participant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen daarvan en zal Energetische praktijk Sparkles & Spirits niet verantwoordelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn.
Energetische praktijk Sparkles & Spirits is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

Belangrijk

 

Mensen met een een ernstige psychische stoornis in verleden of heden (schizofrenie of psychose) kunnen helaas NIET deelnemen aan de energetische sessies van de praktijk (behandeling en healing membership).
Als je last hebt van epilepsie of je hebt een pacemaker dan is het jammer genoeg ook niet mogelijk om deel te nemen aan een energetische sessie (healing of behandeling). Tijdens de energetische sessies werk ik met energie die elektromagnetisch geladen is. Dit kan een nadelig effect hebben op de pacemaker of mogelijk een epileptische aanval veroorzaken.
In geval van twijfel is het raadzaam om een specialist of huisarts te raadplegen en adviseer ik je geen energetische sessies te volgen zonder overleg met een medisch specialist.
Een consult of energetische sessie bij Praktijk Sparkles & Spirits kan in geen enkel geval een vervanging zijn voor medische behandelingen.

Toepasselijk recht en geschillen

 

Op de dienstverlening van Energetische praktijk Sparkles & Spirits is Nederlands recht van toepassing.
In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van Energetische praktijk Sparkles & Spirits, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.Copyright & Design 2022 Joey Buijs