Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Energetische praktijk Sparkles & Spirits

 

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van Energetische praktijk Sparkles & Spirits

 

Inschrijving training, workshop, coaching traject, groepssessie, behandeling en consulten

Bij aanmelding per e-mail, telefoon of aanschaf via de webshop (Aanbod pagina) wordt er (impliciet) vanuit gegaan dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de cookieverklaring.

 

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor coaching traject, training, behandeling, groepssessie of consult worden, voordat de eerste sessie of bijeenkomst plaats vindt, voldaan middels een eenmalige betaling of termijnbetaling. Aan een termijnbetaling zijn administratiekosten verbonden, deze zijn verwerkt in het termijnbedrag.

 

Annuleren behandeling of (coaching)consult

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 24 uur voor de sessie, alleen telefonisch.
Als een annulering/wijziging binnen 24 uur voor de sessie wordt gemeld vindt 50% restitutie plaats van het behandel- of (coaching)consult. Indien korter dan 12 uur voor de sessie wordt geannuleerd vindt geen restitutie plaats.

 

Verzetten afspraken behandeling en (coaching)consult

Energetische praktijk Sparkles & Spirits behoudt zich het recht voor om, mocht daar onverhoopt reden toe zijn, een afspraak voor behandeling of (coaching)consult te verplaatsen.

 

Annuleren training, groepssessie of workshop

Kosteloos annuleren kan tot één week voorafgaand aan de training, groepssessie of workshop. Indien een annulering niet voor deze termijn is gemeld zal geen restitutie van de trainings- groepssessie- of workshopkosten plaatsvinden. Energetische praktijk Sparkles & Spirits biedt de mogelijkheid om een plaatsvervanger te sturen.

 

Inningskosten

Alle door Energetische praktijk Sparkles & Spirits te maken kosten voor inning van achterstallige betalingen zijn voor rekening van de cliënt/participant.

 

Copyright en eigendomsrechten van het trainings- en begeleidingsmateriaal

De copyright en eigendomsrechten van het materiaal dat verstrekt wordt tijdens training, workshop, coaching traject of via de webshop, ligt bij Energetische praktijk Sparkles & Spirits. Het is verboden om dit materiaal en de geluidsbestanden in zijn geheel of gedeeltelijk over te nemen, ter inzage aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen en/of te verkopen.

 

Aansprakelijkheid

De adviezen, coaching en behandeling door Energetische praktijk Sparkles & Spirits vervangen nooit de diagnose van een (huis)arts of specialist.
De cliënt/participant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen daarvan en zal Energetische praktijk Sparkles & Spirits niet verantwoordelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn.
Energetische praktijk Sparkles & Spirits is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

 

Belangrijk

Mensen met een een ernstige psychische stoornis in verleden of heden (schizofrenie of psychose) kunnen helaas NIET deelnemen aan de energetische sessies van de praktijk (behandeling en (afstands)healing).
Als je last hebt van epilepsie of je hebt een pacemaker dan is het jammer genoeg ook niet mogelijk om deel te nemen aan een energetische sessie (afstands)healing of behandeling). Tijdens de energetische sessies werk ik met energie die elektromagnetisch geladen is. Dit kan een nadelig effect hebben op de pacemaker of mogelijk een epileptische aanval veroorzaken.
In geval van twijfel is het raadzaam om een specialist of huisarts te raadplegen en adviseer ik je geen energetische sessies te volgen zonder overleg met een medisch specialist.
Een consult of energetische sessie bij Praktijk Sparkles & Spirits kan in geen enkel geval een vervanging zijn voor medische behandelingen.

 

Klachtenregeling

In geval van klachten is het belangrijk om je onvrede eerst met mij, Joey Buijs (Energetische praktijk Sparkles & Spirits) te bespreken en te kijken of we er samen uit kunnen komen.
Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (joey@sparklesandspirits.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, met je besproken. Er wordt gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan word je hierover geïnformeerd door Energetische praktijk Sparkles & Spirits.
Na afhandeling van de klachtenprocedure ontvang je een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig omgegaan worden met de verkregen informatie.
Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kun je je beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van Stichting Klachtenregeling.nl. Zij schakelen dan een klachtenfunctionaris in die de klacht verder zal behandelen. Energetische praktijk Sparkles & Spirits is via Solo Partners aangesloten bij deze klachtenregeling en voldoet hiermee aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)..
Wanneer je een klacht indient via Stichting Klachtenregeling.nl informeer je mij, Energetische praktijk Sparkles & Spirits, Joey Buijs te allen tijde vooraf.
Desgewenst kan ik je een document toesturen waarin het Klachtenreglement wordt toegelicht.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Op de dienstverlening van Energetische praktijk Sparkles & Spirits is Nederlands recht van toepassing.
In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van Energetische praktijk Sparkles & Spirits, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.Copyright & Design 2024 Joey Buijs